Dil Seçiniz
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Traffix Otopark Kontrol Sistemleri Plaka Tanıma Sistemi, Ücretli Otopark Sistemi ve Otopark Danışmanlık Hizmetlerini, Otopark Bariyer ve Hgs Sistemleri üretimi yapmaktadır.

İLETİŞİM
İndirimli

Mali Onaylı Yol Kenarı Otopark Sistemi

Yol kenarı otopark işletmelerinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı

 • Online ve ofline kullanma imkanı sunar
 • Mobil yapısı sayesinde yol kenarı park uygulamalarında kullanılabilir. Özellikle belediyeler tarafında tercih nedenidir.
 • Açık ve Kapalı otoparklarda geçiş kontrol sistemi ile birlikte çalışır.
 • Kayıt dışı geliri engellediği gibi online raporlama olanağı sağlar.
 • Bariyer, yazarkasa, dokunmatik ekran gibi donanımlarla birlikte anahtar teslim projeler sunar.
 • Kampanya modülü mevcuttur.
 • Araç plaka bilgisi ve giriş saatini gösteren bilgi fişi basar.
 • Nakit, kredi kartı ve parçalı ödeme seçenekleri vardır.
 • Şifreli tarife giriş ve güncellemesi yapar.
 • Tarife bilgisinden otomatik fiyat hesaplaması yapar böylece kullanıcı kaynaklı yanlış hesaplamaların önüne geçer.
 • Girişi yapılmış fakat çıkışı (tahsilat) yapılmamış işlem sayılarının Z raporu üzerinden takibine olanak verir.
 • Bölge ve lokasyona göre farklı tanımlamalar yapar ve tarifelendirir. Araç çıkışında, belirlenen tarifeler doğrultusunda, parklanma sürelerine göre, otomatik olarak fiyatlandırır. Güncellenebilen tarife sistemine sahiptir.
 • Abone tanımı / Normal / Özürlü araç tarife tanımı yapar.
 • Peronların doluluk oranlarını online olarak gösterir.
 • Park halindeki araçları online olarak sayı / plaka no /ciro bazlı takip eder.
 • Merkez ofisten tüm parkomat görevlilerindeki kasa durumunun online izlenebilmesine olanak verir.
 • Araç tiplerine göre ücret tarifesi tanımlar.
 • Kaçak araçları tarih, bölge, saat olarak geçmişe dönük detaylı raporlar.

 

Özelge: Yol kenarı otopark işletmelerinde yeni nesil ödeme
kaydedici cihaz kullanımı hk.
Sayı: 
95133703-105[257/2013-12]-46
Tarih: 
08/04/2014
 
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
 
   
Sayı : 95133703-105[257/2013-12]-46 08/04/2014
Konu : Yol kenarı otopark hizmeti.  
 
            İlgi özelge talep formunuz ile otopark işletmeciliği yaptığınız, işletmenizin yol kenarı
otopark  hizmeti vermediği, yerleşik adreste hizmet verdiği belirtilerek, yeni nesil ödeme kaydedici
cihazlardan EFT - POS özelliği olanlarını kullanma zorunluluğunuz olup olmadığı hususunda
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
            426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (b) bendinde
"...Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler (427 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
değişen tarih) 01.10.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS
özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar." denilmektedir.
            Anılan Genel Tebliğin, 6 numaralı bölümünde de "Bu Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme
kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma
mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer
mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları
vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş
örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt
ettirmek zorundadır. Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir
cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak
işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir." açıklaması yer almaktadır.
            Diğer taraftan, 385 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3 numaralı
bölümünde, "
            3 - Elektronik Sistemler Kullanılarak Yapılan Otopark İşletmeciliğinde Belge Düzeni
            Bilindiği üzere otopark işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükelleflerin ödeme kaydedici
cihaz kullanmaları gerekmekte olup, uygulamada otopark işletmeciliği faaliyetinin elektronik
cihazlar kullanılmak suretiyle yürütülmesi yaygınlaşmıştır.
            Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti
Hakkında 3100 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Maliye Bakanlığı belirleyeceği
esaslar dahilinde, gerekli şartları taşımayan cihazlar kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi
düzenlenmesine izin verebilir." hükmü yer almıştır.
 
            Otopark işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükellefler tarafından ödeme kaydedici cihaz
yerine kullanılan elektronik cihazların aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla, otopark
işletmeciliği hizmetinin Tebliğin bu bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde belgelendirilmesiuygun görülmüştür.
            - Otopark bedelinin ödenmesi sırasında sistem yazıcıları tarafından tek nüsha olarak
perakende satış fişi düzenlenecektir.
            - Mali hafızasında oluşan tüm mali bilgiler, enerji kesintisi de dahil olmak üzere hiçbir
şekilde hafızasından silinemeyecek şekilde muhafaza edilecektir.
            - Günlük, aylık ve yıllık bazda alınan hasılat raporlarının üretilmesi aşamasında dışarıdan
hiçbir müdahale yapılmasına imkan verilmeyecektir.
            Otopark işletmecileri tarafından ödeme kaydedici cihaz yerine yukarıda özellikleri haiz
elektronik cihazların kullanılması durumunda; günlük hasılatın belge düzenlenmeksizin hasılat
raporuna göre kaydedilmesi, her cihazın seri numaralarına göre günlük ve kümülatif hasılatı
içerecek şekilde verilen Z raporlarına istinaden gelir kaydı yapılması ve bu şekilde cihaz kullanılan
otoparklarda ayrıca ödeme kaydedici cihaz kullanılmaması gerekmektedir." düzenlemeleri yer
almaktadır.
            Buna göre, 426 sıra nolu Genel Tebliğin 4/b bölümü kapsamına girmemeniz sebebiyle, EFT-
POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır.
Ancak, yerleşik bir adreste otopark işletmesi faaliyetinizden dolayı 3100 sayılı Kanuna tabi ödeme
kaydedici cihazların yerine, 01.01.2016 tarihinden itibaren Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil
ödeme kaydedici cihaz kullanmanız gerekmektedir. Diğer taraftan tercihte bulunmanız ve şartları
taşımanız  kaydıyla  385  sıra  nolu  Genel  Tebliğde  tarif  edilen  elektronik  sistemleri  de
kullanabileceğiniz, bu takdirde ödeme kaydedici cihaz kullanmayacağınız tabiidir.        
            Bilgi edinilmesini rica ederim.            
   
 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Sipariş Formu

威而鋼

聯邦研究結果有助於瞭解擴大藥物威而鋼使用障礙治療範圍的影響。當患者不確定信封是否含有Maxalt或安慰劑時,他們的ED程度因威而鋼而緩解。

威而鋼哪裡買?哈佛大學的研究人員說。第一次見面後沒有醫患互動。病患選擇自行購買威而鋼!

https://traffix.com.tr/

Hakkımızda İntegra Sistem Teknolojileri Ltd.Şti. iştiraki olan Traffix | Otopark Kontrol Sistemleri 2008 yılından bu yana Teknolojinin Tedarikçiliğini üstlenmiş ve bir çok referansı ile , üretim tesisi ve yapmış E-Posta Bültenimize Kaydolun Traffix Otopark Kontrol Sistemleri sırasıyla ücretli otopark sistemleri, plaka tanımlama sistemi, plaka okuma kamerası, araç tanıma sistemi, plaka takip sistemi, otopark plaka tanıma sistemi, araç plaka tanıma sistemi

0.745